çeviri sağlam bahis siteleri

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center) ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน  (SP Center)  ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562


โรงเรียนในท้องที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

 1. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา1 (SP Center ท่ามะกา1)  [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 2. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา2 (SP Center ท่ามะกา2)  [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 3. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา3 (SP Center ท่ามะกา3)  [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 4. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา4 (SP Center ท่ามะกา4)  [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 5. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา5 (SP Center ท่ามะกา5)  [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]

โรงเรียนในท้องที่ อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี

 1. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน1 (SP Center พนมทวน1)  [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 2. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน2 (SP Center พนมทวน2)  [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 3. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน3 (SP Center พนมทวน3)  [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]

โรงเรียนในท้องที่ อ.ห้วยกระเจา  จ.กาญจนบุรี

 1. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา1 (SP Center ห้วยกระเจา1)  [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 2. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา2 (SP Center ห้วยกระเจา2)  [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 3. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ห้วยกระเจา3 (SP Center ห้วยกระเจา3)  [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]

 [ แผนที่ SP Center ]

SP Center ท่ามะกา1


โรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา1 (SP Center ท่ามะกา1) อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562


 1. โรงเรียนวัดสนามแย้ หมู่ 6 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์ 034540247 Fax 034691175 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 2. โรงเรียนบ้านหนองลาน หมู่ 11 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034640326 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 3. โรงเรียนบ้านท่ามะกา เลขที่ 56 หมู่ 5 ถนนแสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034640890 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 4. โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน เลขที่ 48/1 หมู่ 3 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034649027 Fax 034649027 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 5. โรงเรียนวัดหนองโรง หมู่ 7 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034540268 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 6. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด เลขที่ 138 หมู่ 4 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 7. โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน หมู่ 5 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034695733 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 8. โรงเรียนวัดดอนชะเอม เลขที่ 50 หมู่ 1 ถนนตะคร้ำเอน-ท่าไม้ ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
 9. โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง หมู่ 2 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 70190 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 10. โรงเรียนบ้านหนองกรด หมู่ 5 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]

[ แผนที่ SP Center ]

SP Center ท่ามะกา2


โรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา2 (SP Center ท่ามะกา2) อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562


 1.  โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร' 587 ถนนแสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034561982 และ 0819423752 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 2. โรงเรียนวัดสำนักคร้อ หมู่ 2 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034552669 Fax 034552669 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 3. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา หมู่ 9 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 03-562014 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 4. โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง หมู่ 7 ถนนตะคร้ำเอน-ท่าไม้ ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 5. โรงเรียนบ้านรางกระต่าย หมู่ 8 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034601503 Fax 034-601503 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 6. โรงเรียนบ้านหนองตาคง หมู่ 13 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034540252 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 7. โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เลขที่ 321 ถนนท่าเรือพระแท่น ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 8. โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล เลขที่ 2 ถนนแสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034561983 และ 0898366658 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]

[ แผนที่ SP Center ]

SP Center ท่ามะกา4


โรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ท่ามะกา4 (SP Center ท่ามะกา4) อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูลเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562


 1. โรงเรียนบ้านเขาช่อง หมู่ 8 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 2. โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ หมู่ 4 ถนนหวายเหนียว-หนองปลาหมอ ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034640629 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 3. โรงเรียนวัดเขาใหญ่ หมู่ 3 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 4. โรงเรียนวัดเขาตะพั้น หมู่ 6 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 5. โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม หมู่ 1 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034641364 Fax 034-641364 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 6. โรงเรียนบ้านหนองหิน หมู่ 1 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034692253 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 7. โรงเรียนวัดหนองพลับ หมู่ 11 ต.แสนตอ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034690419 Fax 034690419 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 8. โรงเรียนบ้านดอนเขว้า หมู่ 6 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 9. โรงเรียนบ้านชายธูป เลขที่ 4 หมู่ 5 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 34540253 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 10. โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) หมู่ 4 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทรศัพท์ 034641205 และ 034641205 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]
 11. โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา' 2 หมู่ 4 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034543382 Fax 034543382 [ ผู้บริหารสถานศึกษา ]

[ แผนที่ SP Center ]

pr_kan2
pr
raka
gallery
วิทยการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

IMG 9545

อ่านเพิ่มเติม...
วันวิทยาศาสตร์ที่คร้อพนัน

IMG 3716

อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

IMG 3478

อ่านเพิ่มเติม...
เตรียม ITA ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

16862 190816 0015

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมกระต่ายเต้น

16862 190816 0007

อ่านเพิ่มเติม...
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 32/2562

01

อ่านเพิ่มเติม...
สรุปการประเมินเพชรเสมากาญจน์2

IMG 3373

อ่านเพิ่มเติม...
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มาจัดกิจกรรมที่ทุ่งสมอ

IMG 3313

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin
Kıbrıs gece hayatı
Beylikdüzü Halı Yıkama Bahçeşehir Halı Yıkama Halkalı Halı Yıkama seo
eskisehir escort gaziantep escort tempobet giriş hacklink hacklink
bedava bonus siteleri socifan

konya escort

illegal bahis siteleri eskisehir escort gaziantep escort tempobet giriş hacklink hacklink partikül temizleme brazzers Canlı Maç İzle Canlı Maç İzle Canlı Bahis Deneme Bonusu Bonus Veren Siteler Casino Siteleri Bedava Bahis Bedava Bonus Bahis Forumu canlı tv izle ankara escort izmir escort porno izle instagram takipçi hilesi instagram followers free followers izmir escort