main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

600124 19

 

โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

  1. โรงเรียนบ้านไผ่สี หมู่ 2 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034568221
  2. โรงเรียนบ้านห้วยยาง เลขที่ 88 หมู่ 3 ถนนอู่ทอง - บ่อพลอย ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
  3. โรงเรียนบ้านสระจันทอง หมู่ 5 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034540122
  4. โรงเรียนวัดสระลงเรือ หมู่ที่ 1 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034568053
  5. โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข หมู่ 7 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
  6. โรงเรียนเมตตาจิตต หมู่4 ตำบลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 0832208140
  7. โรงเรียนบ้านห้วยลึก เลขที่ 199 หมู่ 6 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034540140 และ 0818589575

 

600124 07

pr_kan2
pr
gallery
ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเขาช่อง

02 IMG 5777

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดสำนักคร้อ

10 IMG 5747

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

02 IMG 5703

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

003 IMG 5596

อ่านเพิ่มเติม...
จัดประชุม PISA 2018

036 IMG 2501

อ่านเพิ่มเติม...
การเงินชี้แจงการเบิกเงินคูปองครู

59 IMG 5554

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th