โรงเรียนบ้านดอนสระ

bandonsa 01

โรงเรียนบ้านดอนสระ

ที่อยู่ : หมู่ 6 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140


bandonsa

ผู้บริหาร :

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง

watpratandongrung 01

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

โทรศัพท์ : 034643491

Fax : 034-643176


watpratandongrung

ผู้บริหาร : นายโชคชัย ฟักโต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 089-8922507

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.ท่ามะกา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

 1. โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
  นายสันทัด พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  081-7362798
 2. โรงเรียนบ้านหนองหิน
  (ว่าง)
 3. โรงเรียนบ้านเขาช่อง
  นายรัฐพล จงอริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาช่อง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8379049
 4. โรงเรียนวัดเขาใหญ่
  นายสฤษดิ์ กองสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาใหญ่
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-1629694
 5. โรงเรียนบ้านชายธูป
  (ว่าง)
 6. โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
  นางสาวบุญยืน วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาตะพั้น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 093-1242480
 7. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
  นายบรรจง ปิ่นปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-4369429
 8. โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
  นายนพพร ประเสริฐลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขมิ้น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9959349
 9. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
  นายฉัตรชัย พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-3752558
 10. โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
  นางสาวทิพรัตน์ จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5380578
 11. โรงเรียนวัดดอนชะเอม
  นายวิโรจน์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชะเอม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9423867
 12. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
  นางสาววารุณี ตะโภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงวิทยา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9127576
 13. โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
  นายสมปอง ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8074565
 14. โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
  นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางกระต่าย
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-2581829
 15. โรงเรียนบ้านหนองตาคง
  นายเสน่ห์ น้ำประสานไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาคง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0974741
 16. โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  นายนคร มากมีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7034612
 17. โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
  นายปรีชา ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9428020
 18. โรงเรียนบ้านหนองลาน
  นายยุทธนา เหงี่ยมจุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-7751509
 19. โรงเรียนบ้านท่ามะกา
  นายอภิชาต แก่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-4819290
 20. โรงเรียนวัดคร้อพนัน
  นางสุจิตรา มีจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคร้อพนัน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8801706
 21. โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
  นายโกวิท ทั่วจบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8578716
 22. โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
  นายวรเทพ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9423752
 23. โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
  นางภรภัทร อรุณแข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8366658
 24. โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
  นางปภาวริน เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-1765237
 25. โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
  นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8061921
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 26. โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
  นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 27. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
  นายนภภูมิ พรมแดน ผู้อำนวยการโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8268455
 28. โรงเรียนวัดดงสัก
  นายธานินทร์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสัก
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-8003553
 29. โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
  นายโชคชัย ฟักโต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8922507
 30. โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
  นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1516596
 31. โรงเรียนบ้านดอนรัก
  นายเสนอ ลักษณุกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรัก
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0706033
 32. โรงเรียนบ้านหนองกรด
  นายบุญช่วย เสลาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรด
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8065516
 33. โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
  นายมะนู กาญจนพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 34. โรงเรียนวัดหนองโรง
  นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1615891
 35. โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
  ประสาท สิงเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9417473
 36. โรงเรียนวัดสนามแย้
  นายชัยสิทธิ์ ตนเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามแย้
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8896519
 37. โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
  นางสาวสุภาพร พ่วงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขว้า
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9196906
 38. โรงเรียนวัดหนองพลับ
  นายสุชาติ เสนีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพลับ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-1108394
 39. โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
  นายอำพร เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 40. โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
  นายอำนาจ คุ้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9100848
 41. โรงเรียนวัดหนองลาน
  นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองลาน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-8548504
 42. โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
  นายวินัย สีบานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0208851
 43. โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
  นายชุมพร เสนีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7050882
 44. โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
  นายชลิตร์ ตันเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7442043
 45. โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
  นายไพโรจน์ กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9433160
 46. โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
  นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-3171549
 47. โรงเรียนประชาวิทยาคาร
  นายสงัด ไล่กระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาวิทยาคาร
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7364471
 48. โรงเรียนบ้านแจงงาม
  (เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน)
 49. โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
  นายวินัย ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 082-2445435
 50. โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
  นายเสรี นาคนารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9959003
pr
raka
obec_new
ไม่มี ไอเฟรม (iFrame)

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

watnongpantao 01

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

ที่อยู่ : 128 หมู่ 6 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

โทรศัพท์ : 034540251


watnongpantao

ผู้บริหาร : นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 081-880-2416

โรงเรียนบ้านท่ามะกา

bantamaka 01

โรงเรียนบ้านท่ามะกา

ที่อยู่ : เลขที่ 56 หมู่ 5 ถนนแสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

โทรศัพท์ : 034640890


bantamaka

ผู้บริหาร : นายอภิชาต แก่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา
หมายเลขโทรศัพท์มือถือผู้บริหาร : 081-4819290

pr_kan2
pr
raka
gallery
วิทยการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

IMG 9545

อ่านเพิ่มเติม...
วันวิทยาศาสตร์ที่คร้อพนัน

IMG 3716

อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

IMG 3478

อ่านเพิ่มเติม...
เตรียม ITA ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

16862 190816 0015

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมกระต่ายเต้น

16862 190816 0007

อ่านเพิ่มเติม...
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 32/2562

01

อ่านเพิ่มเติม...
สรุปการประเมินเพชรเสมากาญจน์2

IMG 3373

อ่านเพิ่มเติม...
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มาจัดกิจกรรมที่ทุ่งสมอ

IMG 3313

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin
instagram takipçi hilesi instagram followers
shell indir alfa shell indir shell indir shell indir shell indir smm panel instagram takipci beylikdüzü escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort avcılar escort şirinevler escort istanbul escort istanbul escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort esenyurt escort şirinevler escort sakarya escort bayan sakarya escort sakarya escort bayan sakarya escort Özel direksiyon dersi direksiyon dersi izmir escort bayan escort izmir bayan izmir escort kiz izmir escortlar izmir escort bayanlar izmir escort kizlar izmir escort kiz izmir bayan escort izmir bayan escortlar izmir escort bayanlar izmir escort escort izmir bayan escort izmir izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort bayan escort izmir izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort porno izle izmir escort izmir escort escort izmir Eskişehir canlı müzik satilik sosyal medya hesaplari php script 1080p film izle film izle konya escort bursa escort eskisehir escort gaziantep escort antep escort bursa escort bursa escort gaziantep escort konya escort bayan gizli çekim porno izle porno turk porno porno izle
instafollowers, porn Özel direksiyon dersi direksiyon dersi ümraniye escort Bedava Bonus Siteleri

brazzers illegal bahis siteleri bodrum escort izmir escort bilim kurgu filmleri bedava bonus Canlı Maç İzle Canlı Maç İzle Canlı Bahis Deneme Bonusu Bonus Veren Siteler Casino Siteleri Bedava Bahis Bedava Bonus Bahis Forumubodrum escort kostenlose porno

shell indir alfa shell indir r57 shell indir wso shell indir Web Admin Shell İndir shell indir shell indir shell indir sex hikayeleri seks hikayesi seks hikayeleri erotik hikayeler erotik hikaye 31 seks hikayeleri porno hikayeleri sikiş hikayeleri türkçe sex uzun sex hikayeleri mersin escort mardin escort manisa escort kayseri escort kars escort artvin escort rize escort konya escort aydın escort antalya escort jigolo arayan bayanlar jigolo bul jigolo sitesi olgun bayanlar jigolo sitesi jigolo olmak istiyorum jigolo ilanı
ankara escort ankara escort antalya escort ankara escort antalya escort halkalı escort istanbul escort capa escort istabul escort ankara escort ankara escort istanbul escort istanbul escort kartal escort umraniye escort antalya escort ankara escort avcılar escort şirinevler escort şirinevler escort avcılar escort atakoy escort şirinevler escort Fare İlaçlama porn videos hd sex movies free porn videos porntube free sex movies free porntube sex movies Betist Mariobet Mariobet Tipobet ümraniye escort recep ivedik 5 erotik film dağ 2 izle porno izle porno izle aşık etme büyüsü instagram takipçi hilesi instagram followers free followers betist medyum aşık etme duası