กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ
(Director)

: : ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน : :
- งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานช่วยอํานวยการ
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- งานยานพาหนะ
- งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานประสานงาน
- งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 Download : กลุ่มอำนวยการ (Director).pdf

pr_kan2
pr
raka
gallery
จัดทำหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษ

IMG 0148

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ

IMG 0146

อ่านเพิ่มเติม...
การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการรายงานสารเสพติด

IMG 0103

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

IMG 9996

อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินอาหารกลางวันที่วัดพังตรุ

IMG 9988

อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินอาหารกลางวันที่วัดใหม่เจริญผล

IMG 9946

อ่านเพิ่มเติม...
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 28/2562

620710 1 01

อ่านเพิ่มเติม...
ส่งรองคุณาพิชศน์ที่แม่ฮ่องสอน

IMG 8814

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin