main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

กลุ่มนโยบายและแผน
(Policies and plans)

: : ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน : :
- งานธุรการ
- งานข้อมูลสารสนเทศ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
- งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
Download : กลุ่มนโยบายและแผน (Policies and plans).pdf

pr_kan2
pr
service
raka
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th