หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน
(Internal_Audit)

: : ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน : :
- งานตรวจสอบภายใน
- งานบริหารการตรวจสอบ
- งานธุรการและสารสนเทศ

Download : หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal_Audit).pdf

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin