training
ลงทะเบียนอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร พร้อมเปิดระบบให้ครูลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

เข้าไปลงทะเบียนคลิก http://training.obec.go.th