main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสะเต็มศึกษา 10 โรง (อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ วัดสำนัดคร้อ บ้านท่ามะกา วัดคร้อพนัน วัดหวายเหนียว บ้านบ่อระแหง อนุบาลพนมทวน บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 วัดดอนแสลบ และวัดเขารักษ์) ให้ผู้บริหาร ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูคอมพิวเตอร์ เข้าอบรมในระบบ online จากเว็บไซด์ของ สสวท. http://teacherpd.ipst.ac.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

pr_kan2
pr
service
raka
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th