โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสะเต็มศึกษา 10 โรง (อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ วัดสำนัดคร้อ บ้านท่ามะกา วัดคร้อพนัน วัดหวายเหนียว บ้านบ่อระแหง อนุบาลพนมทวน บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 วัดดอนแสลบ และวัดเขารักษ์) ให้ผู้บริหาร ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูคอมพิวเตอร์ เข้าอบรมในระบบ online จากเว็บไซด์ของ สสวท. http://teacherpd.ipst.ac.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559