good
main menu
information
member

โรงเรียนใน อ.ท่ามะกา

ให้สมาชิกซึ่งชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๔๐ ปี ขึ้นไป หรือสมาชิกซึ่งส่งเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องจนอายุตัวมากกว่า ๗๕ ปี สามารถยื่นความจำนงด้วยความสมัครใจ งดส่งเงินสงเคราะห์รายศพได้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบสำนักงานรัฐมนตรีประสาน ความร่วมมือในการเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ “ให้สมาชิกซึ่งชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๔๐ ปี ขึ้นไป หรือสมาชิกซึ่งส่งเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องจนอายุตัวมากกว่า ๗๕ ปี สามารถยื่นความจำนงด้วยความสมัครใจ งดส่งเงินสงเคราะห์รายศพได้ โดยจะเรียกเก็บจากกองทุนเพื่อทดรองจ่ายแทนสมาชิกไปก่อนและจะหักชดเชยเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม”

[ หนังสือราชการ ]

[ รายละเอียด ]

pr

tepe

service

รายงานงบทดลอง

raka
obec_new
hotnews
pracharathkan2
ตุลาคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
standard
webmaster
phone
admin

สำนัักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208

โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242

โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127

Copyright © 2017. www.kan2.go.th