good
main menu
information
member

กลุ่มโรงเรียน

กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

600124 07

กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

อ.ท่ามะกา

 1. กลุ่มโรงเรียนท่าเรือตะคร้ำเอน [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 2. กลุ่มโรงเรียนหวายเหนียว [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 3. กลุ่มโรงเรียนพงตึก [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 4. กลุ่มโรงเรียนสนามแย้ [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 5. กลุ่มโรงเรียนพระแท่น [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 6. กลุ่มโรงเรียนเอกชน [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]

อ.พนมทวน

 1. กลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 2. กลุ่มโรงเรียนห้วยสะพาน [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 3. กลุ่มโรงเรียนพังตรุ [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 4. กลุ่มโรงเรียนบ้านทวน [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 5. กลุ่มโรงเรียนรางหวาย [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]

อ.ห้วยกระเจา

 1. กลุ่มโรงเรียนดอนแสลบ [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 2. กลุ่มโรงเรียนสระลงเรือ [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
 3. กลุ่มโรงเรียนห้วยกระเจา-วังไผ่ [ ดูรายชื่อโรงเรียน ]
pr

tepe

service

รายงานงบทดลอง

raka
obec_new
hotnews
pracharathkan2
ตุลาคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
standard
webmaster
phone
admin

สำนัักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208

โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242

โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127

Copyright © 2017. www.kan2.go.th