main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.ท่ามะกา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

 1. โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
  นายอาทิตย์ โยมด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
 2. โรงเรียนบ้านหนองหิน
  นางปภาวริน เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-1765237
 3. โรงเรียนบ้านเขาช่อง
  นายอำนาจ คุ้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาช่อง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9100848
 4. โรงเรียนวัดเขาใหญ่
  นายสฤษดิ์ กองสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาใหญ่
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-1629694
 5. โรงเรียนบ้านชายธูป
  (ว่าง)
 6. โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
  (ว่าง)
 7. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
  นายบรรจง ปิ่นปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-4369429
 8. โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
  นายนพพร ประเสริฐลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขมิ้น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9959349
 9. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
  (ว่าง)
 10. โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
  นางสุจิตรา มีจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8801706
 11. โรงเรียนวัดดอนชะเอม
  นายวิโรจน์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชะเอม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9423867
 12. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
  (ว่าง)
 13. โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
  นายสมปอง ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8074565
 14. โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
  นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางกระต่าย
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-2581829
 15. โรงเรียนบ้านหนองตาคง
  (ว่าง)
 16. โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  นางสาววารุณี ตะโภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9127576
 17. โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
  นายโกวิท ทั่วจบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8578716
 18. โรงเรียนบ้านหนองลาน
  นายยุทธนา เหงี่ยมจุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-7751509
 19. โรงเรียนบ้านท่ามะกา
  นายอภิชาต แก่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-4819290
 20. โรงเรียนวัดคร้อพนัน
  นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคร้อพนัน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8061921
 21. โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
  (ว่าง)
 22. โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
  นายวรเทพ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9423752
 23. โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
  นางภรภัทร อรุณแข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8366658
 24. โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
  (ว่าง)
 25. โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
  นางสาวราตรี ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-996-5536
 26. โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
  นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-880-2416
 27. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
  (ว่าง)
 28. โรงเรียนวัดดงสัก
  (ว่าง)
 29. โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
  นายปรีชา ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9428020
 30. โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
  นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1516596
 31. โรงเรียนบ้านดอนรัก
  นายเสนอ ลักษณุกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรัก
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0706033
 32. โรงเรียนบ้านหนองกรด
  นายนภภูมิ พรมแดน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรด
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8268455
 33. โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
  นายไพโรงจน์ ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0263553
 34. โรงเรียนวัดหนองโรง
  นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1615891
 35. โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
  ประสาท สิงเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9417473
 36. โรงเรียนวัดสนามแย้
  นายบุญช่วย เสลาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามแย้
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8065516
 37. โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
  นางสาวบุญยืน วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขว้า
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 093-1242480
 38. โรงเรียนวัดหนองพลับ
  นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพลับ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-3171549
 39. โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
  นายอำพร เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 40. โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
  (ว่าง)
 41. โรงเรียนวัดหนองลาน
  (ว่าง)
 42. โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
  นายวินัย สีบานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0208851
 43. โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
  นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-8548504
 44. โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
  นายชลิตร์ ตันเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7442043
 45. โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
  นางปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-913-8729
 46. โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
  (ว่าง
 47. โรงเรียนประชาวิทยาคาร
  นางยุกฟ้า พวงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาวิทยาคาร
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
 48. โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
  นายวินัย ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 082-2445435
 49. โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
  นายมะนู กาญจนพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
pr_kan2
pr
service
raka
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th