main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.ท่ามะกา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

 1. โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
  นายอาทิตย์ โยมด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
 2. โรงเรียนบ้านหนองหิน
  นางปภาวริน เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-1765237
 3. โรงเรียนบ้านเขาช่อง
  นายอำนาจ คุ้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาช่อง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9100848
 4. โรงเรียนวัดเขาใหญ่
  นายสฤษดิ์ กองสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาใหญ่
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-1629694
 5. โรงเรียนบ้านชายธูป
  (ว่าง)
 6. โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
  นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาตะพั้น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8061921
 7. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
  นายบรรจง ปิ่นปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-4369429
 8. โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
  นายนพพร ประเสริฐลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขมิ้น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9959349
 9. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
  (ว่าง)
 10. โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
  นางสาวทิพรัตน์ จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5380578
 11. โรงเรียนวัดดอนชะเอม
  นายวิโรจน์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชะเอม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9423867
 12. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
  นางสาววารุณี ตะโภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงวิทยา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9127576
 13. โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
  นายสมปอง ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8074565
 14. โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
  นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางกระต่าย
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-2581829
 15. โรงเรียนบ้านหนองตาคง
  (ว่าง)
 16. โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  นายนคร มากมีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7034612
 17. โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
  นายปรีชา ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9428020
 18. โรงเรียนบ้านหนองลาน
  นายยุทธนา เหงี่ยมจุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-7751509
 19. โรงเรียนบ้านท่ามะกา
  นายอภิชาต แก่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-4819290
 20. โรงเรียนวัดคร้อพนัน
  นางสุจิตรา มีจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคร้อพนัน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8801706
 21. โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
  นายโกวิท ทั่วจบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8578716
 22. โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
  นายวรเทพ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9423752
 23. โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
  นางภรภัทร อรุณแข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8366658
 24. โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
  (ว่าง)
 25. โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
  นางสาวราตรี ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-996-5536
 26. โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
  นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-880-2416
 27. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
  (ว่าง)
 28. โรงเรียนวัดดงสัก
  (ว่าง)
 29. โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
  นายโชคชัย ฟักโต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8922507
 30. โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
  นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1516596
 31. โรงเรียนบ้านดอนรัก
  นายเสนอ ลักษณุกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรัก
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0706033
 32. โรงเรียนบ้านหนองกรด
  นายนภภูมิ พรมแดน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรด
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8268455
 33. โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
  นายไพโรงจน์ ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0263553
 34. โรงเรียนวัดหนองโรง
  นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1615891
 35. โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
  ประสาท สิงเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9417473
 36. โรงเรียนวัดสนามแย้
  นายบุญช่วย เสลาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามแย้
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8065516
 37. โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
  นางสาวบุญยืน วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขว้า
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 093-1242480
 38. โรงเรียนวัดหนองพลับ
  นายสุชาติ เสนีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพลับ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-1108394
 39. โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
  นายอำพร เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 40. โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
  (ว่าง)
 41. โรงเรียนวัดหนองลาน
  นายมะนู กาญจนพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองลาน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 42. โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
  นายวินัย สีบานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0208851
 43. โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
  นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-8548504
 44. โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
  นายชลิตร์ ตันเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7442043
 45. โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
  นายไพโรจน์ กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9433160
 46. โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
  นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-3171549
 47. โรงเรียนประชาวิทยาคาร
  นางยุกฟ้า พวงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาวิทยาคาร
 48. โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
  นายวินัย ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 082-2445435
 49. โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
  (ว่าง)
pr_kan2
pr
gallery
ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเขาช่อง

02 IMG 5777

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดสำนักคร้อ

10 IMG 5747

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

02 IMG 5703

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

003 IMG 5596

อ่านเพิ่มเติม...
จัดประชุม PISA 2018

036 IMG 2501

อ่านเพิ่มเติม...
การเงินชี้แจงการเบิกเงินคูปองครู

59 IMG 5554

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th