good
main menu
information
member

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.ห้วยกระเจา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559

 1. โรงเรียนวัดดอนแสลบ
  นายปรีดา วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนแสลบ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9421192
 2. โรงเรียนวัดหนองปลิง
  นางกมลทิพย์ อิงปัญจลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
 3. โรงเรียนวัดเขารักษ์

  นายบรรพต ท่าน้ำตื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารักษ์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5204011

 4. โรงเรียนบ้านตลุงใต้
  (ว่าง)
 5. โรงเรียนบ้านพนมนาง
  นายภาคภูมิ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมนาง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-2083625
 6. โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง
  นายวิชาญ นิยมกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081
 7. โรงเรียนบ้านวังไผ่
  นายสมพร หอมทวนลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7369807
 8. โรงเรียนบ้านหนองตายอด
  นายโกสิฐ แหยมคอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตายอด
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-5634199
 9. โรงเรียนบ้านอ่างหิน
  นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-6226220
 10. โรงเรียนบ้านนาใหม่
  ว่าที่ร.ต.สุริยัน จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหม่
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8582766
 11. โรงเรียนบ้านไผ่สี
  นายณัฐพล ดำรงค์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่สี
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5482532
 12. โรงเรียนบ้านห้วยยาง
  นายเสน่ห์ รักราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7911996
 13. โรงเรียนบ้านสระจันทอง
  นายยันต์ มาเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระจันทอง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8363905
 14. โรงเรียนวัดสระลงเรือ
  นายธนิต โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระลงเรือ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7362371
 15. โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
  นายลิขิต โคกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 080-3450471
 16. โรงเรียนเมตตาจิตต
  นายสมพงษ์ ศรีสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาจิตต
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-2208140
 17. โรงเรียนบ้านห้วยลึก
  นายเมธี ทองรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8807743
 18. โรงเรียนบ้านเขาศาลา
  นายวีรพันษ์ พยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาศาลา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5481732
 19. โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า
  (ว่าง)
 20. โรงเรียนบ้านทัพพระยา
  นายชลอ สืบศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพพระยา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1706495
 21. โรงเรียนบ้านเขากรวด
  นายณัฏฐ์ปวีณ์ สาระศาลิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากรวด
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 098-4507767
 22. โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
  นางอนงค์ หอมทวนลม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 092-2494194
 23. โรงเรียนบ้านซ่อง
  นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-1706855
 24. โรงเรียนบ้านไพรงาม

  นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรงาม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9191858


 

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.พนมทวน ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559

 1. โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
  นายอัมพร ทองอำไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1708882
 2. โรงเรียนวัดบ้านน้อย
  นายพนมรักษ์ อาจปักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9109069
 3. โรงเรียนวัดสาลวนาราม

  นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลวนาราม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-2907288

 4. โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
  นายผจญ เสนเข็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหว้า
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8197979
 5. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
  นางสาวอัจฉรี ่จำนงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 082-2963721
 6. โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
  นายไพวิทย์ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะขาม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9415027
 7. โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
  นายนิพร เห็นประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9815292
 8. โรงเรียนบ้านดอนสระ

  ว่าที่ร.ท.บุรินทร์ จงถวิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสระ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-4343544

 9. โรงเรียนวัดบ้านทวน
  นายธวัชชัย จึงประวัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-2569988
 10. โรงเรียนวัดพังตรุ
  นางสุรีพร บำรุงชล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังตรุ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-0001935
 11. โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
  นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อระแหง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5131377
 12. โรงเรียนบ้านโป่งกูป
  นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกูป
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-2993107
 13. โรงเรียนบ้านกระเจา
  นายฐวรรษ รักกาญจนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 083-0303937
 14. โรงเรียนวัดเบญพาด
  นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-1986068
 15. โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)
  นายพีระพล ปฏิทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสระ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-4379266
 16. โรงเรียนบ้านโคราช

  นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8584537

 17. โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
  นายกมล กลีบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9421163
 18. โรงเรียนบ้านหนองจอก
  นายอติชาติ ชินพัณณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7368623
 19. โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
  นายธรรมะ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9158482
 20. โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
  นายบุญทรง สัปปุริสสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยสะพาน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8801702
 21. โรงเรียนวัดนาพระยา
  นางสาวรจนา วรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพระยา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 092-4634451
 22. โรงเรียนบ้านรางยอม
  นายไพโรงจน์ ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางยอม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0263553
 23. โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
  นางเกณิกา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้วน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-7156372
 24. โรงเรียนบ้านวังรัก
  (ว่าง)
 25. โรงเรียนบ้านหลุมหิน
  นายสนาม สีสังข์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8367674
 26. โรงเรียนบ้านหนองขุย
  นายอนุสรณ์ สัตยากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุย
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1715448
 27. โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
  นายพร้อมพล บุตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7756445
 28. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
  นายขวัญชัย จรัสตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9420325

iteckan2 01

ทีมงาน admin ของ www.kan2.go.th

 1. นายอุดม  สืบบุก ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
 2. นายเจษฎา ตันธนะ หัวหน้ากลุ่มงานระบบ
 3. นายจามร วรรณากาญจน์ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2

 1. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กำกับดูแล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
 2. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กำกับดูแล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 3. นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กำกับดูแล กลุ่มนโยบายและแผน
 4. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กำกับดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล
 5. นายชุมพร จำปา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กำกับดูแล กลุ่มอำนวยการ  และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 6. นางพรกมล ปลาอ่อน รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 กำกับดูแล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.ท่ามะกา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559

 1. โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
  นายอาทิตย์ โยมด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
 2. โรงเรียนบ้านหนองหิน
  นางปภาวริน เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-1765237
 3. โรงเรียนบ้านเขาช่อง
  นายรัฐพล จงอริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาช่อง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8379049
 4. โรงเรียนวัดเขาใหญ่
  นายสฤษดิ์ กองสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาใหญ่
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-1629694
 5. โรงเรียนบ้านชายธูป
  (ว่าง)
 6. โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
  นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาตะพั้น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8061921
 7. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
  นายบรรจง ปิ่นปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-4369429
 8. โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
  นายนพพร ประเสริฐลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขมิ้น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9959349
 9. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
  นายฉัตรชัย พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-3752558
 10. โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
  นางสาวทิพรัตน์ จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5380578
 11. โรงเรียนวัดดอนชะเอม
  นายวิโรจน์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชะเอม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9423867
 12. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
  นางสาววารุณี ตะโภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงวิทยา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9127576
 13. โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
  นายสมปอง ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8074565
 14. โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
  นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางกระต่าย
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-2581829
 15. โรงเรียนบ้านหนองตาคง
  นายเสน่ห์ น้ำประสานไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาคง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0974741
 16. โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  นายนคร มากมีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7034612
 17. โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
  นายปรีชา ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9428020
 18. โรงเรียนบ้านหนองลาน
  นายยุทธนา เหงี่ยมจุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-7751509
 19. โรงเรียนบ้านท่ามะกา
  นายอภิชาต แก่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-4819290
 20. โรงเรียนวัดคร้อพนัน
  นางสุจิตรา มีจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคร้อพนัน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8801706
 21. โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
  นายโกวิท ทั่วจบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8578716
 22. โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
  นายวรเทพ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9423752
 23. โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
  นางภรภัทร อรุณแข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8366658
 24. โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
  (ว่าง)
 25. โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
  นางสาวราตรี ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
 26. โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
  นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-880-2416
 27. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
  นายนภภูมิ พรมแดน ผู้อำนวยการโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8268455
 28. โรงเรียนวัดดงสัก
  (ว่าง)
 29. โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
  นายโชคชัย ฟักโต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8922507
 30. โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
  นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1516596
 31. โรงเรียนบ้านดอนรัก
  นายเสนอ ลักษณุกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรัก
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0706033
 32. โรงเรียนบ้านหนองกรด
  (ว่าง)
 33. โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
  (ว่าง)
 34. โรงเรียนวัดหนองโรง
  นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1615891
 35. โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
  ประสาท สิงเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9417473
 36. โรงเรียนวัดสนามแย้
  นายบุญช่วย เสลาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามแย้
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8065516
 37. โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
  นางสาวบุญยืน วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขว้า
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 093-1242480
 38. โรงเรียนวัดหนองพลับ
  นายสุชาติ เสนีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพลับ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-1108394
 39. โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
  นายอำพร เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 40. โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
  นายอำนาจ คุ้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9100848
 41. โรงเรียนวัดหนองลาน
  นายมะนู กาญจนพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองลาน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 42. โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
  นายวินัย สีบานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0208851
 43. โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
  นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-8548504
 44. โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
  นายชลิตร์ ตันเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7442043
 45. โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
  นายไพโรจน์ กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9433160
 46. โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
  นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-3171549
 47. โรงเรียนประชาวิทยาคาร
  นายสงัด ไล่กระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาวิทยาคาร
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7364471
 48. โรงเรียนบ้านแจงงาม
  (เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน)
 49. โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
  นายวินัย ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 082-2445435
 50. โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
  นายเสรี นาคนารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9959003
pr

tepe

apichai
service
raka
obec_new
pracharathkan2
มกราคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
standard
hotnews
webmaster
phone
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th