main menu
group

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 0213/4916 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แจ้งให้สถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณตามแผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ รายการก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 ตอบแบบสอบถามการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ รายการก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ และให้รวบรวมจัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เพื่อประมวลผลในภาพรวมของกระทรวง 

[ หนังสือราชการ ]

[ งบประมาณที่ได้รับ งปม.57-59 ]

[ แบบสอบถาม ]

pr_kan2
pr
gallery
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(3)

279 IMG 2863

อ่านเพิ่มเติม...
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(2)

004 IMG 2588

อ่านเพิ่มเติม...
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดพิธีรับเครื่องราชอิสยาภรณ์(1)

200 IMG 2784

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ (ก.ต.ป.น.)

09 IMG 2516

อ่านเพิ่มเติม...
ออกตรวจงบประมาณวาตภัย ร.ร.บ้านนาใหม่

56 IMG 2492

อ่านเพิ่มเติม...
ออกตรวจงบประมาณวาตภัย ร.ร.บ้านหนองตายอด

03 IMG 2446

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th