ผู้บริหาร ร.ร. อ.ห้วยกระเจา

ผู้บริหารสถานศึกษา อ.ห้วยกระเจา

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.ห้วยกระเจา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2  ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

 1. โรงเรียนวัดดอนแสลบ
  นายสมนึก พงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนแสลบ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 2. โรงเรียนวัดหนองปลิง
  นางกมลทิพย์ อิงปัญจลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
 3. โรงเรียนวัดเขารักษ์

  นายบรรพต ท่าน้ำตื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารักษ์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5204011

 4. โรงเรียนบ้านตลุงใต้
  นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงใต้
 5. หมายเลขโทรศัพท์ 089 5093398
 6. โรงเรียนบ้านพนมนาง
  (ว่าง)
 7. โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง
  (ว่าง)
 8. โรงเรียนบ้านวังไผ่
  นายสมพร หอมทวนลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไผ่
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7369807
 9. โรงเรียนบ้านหนองตายอด
  นายโกสิฐ แหยมคอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตายอด
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-5634199
 10. โรงเรียนบ้านอ่างหิน
  นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-6226220
 11. โรงเรียนบ้านนาใหม่
  ว่าที่ ร.ต.สุริยัน จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหม่
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8582766
 12. โรงเรียนบ้านไผ่สี
  นายเมธี ทองรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่สี
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8807743
 13. โรงเรียนบ้านห้วยยาง
  (ว่าง)
 14. โรงเรียนบ้านสระจันทอง
  นายยันต์ มาเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระจันทอง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8363905
 15. โรงเรียนวัดสระลงเรือ
  นายธนิต โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระลงเรือ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7362371
 16. โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
  นายลิขิต โคกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 080-3450471
 17. โรงเรียนเมตตาจิตต
  (ว่าง)
 18. โรงเรียนบ้านห้วยลึก
  นายณัฐพล ดำรงค์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5482532
 19. โรงเรียนบ้านเขาศาลา
  นายวีรพันษ์ พยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาศาลา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5481732
 20. โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า
  นายเสน่ห์ รักราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7911996
 21. โรงเรียนบ้านทัพพระยา
  นายชลอ สืบศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพพระยา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1706495
 22. โรงเรียนบ้านเขากรวด
  นายชลอ ทองดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากรวด
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
 23. โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
  นางอนงค์ หอมทวนลม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 092-2494194
 24. โรงเรียนบ้านซ่อง
  นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-1706855
 25. โรงเรียนบ้านไพรงาม

  นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรงาม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9191858


 

pr_kan2
pr_2562
pr
raka
information
service
standard
baby_01
nacc
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin