main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

 600124 22

กลุ่มต่างๆใน สพป.กาญจนบุรี เขต 2


  1. กลุ่มอำนวยการ [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  3. กลุ่มบริหารงานบุคคล [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  4. กลุ่มนโยบายและแผน [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  7. หน่วยตรวจสอบภายใน [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

 

pr_kan2
pr
service
raka
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th