main menu
group

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

 600124 22

กลุ่มต่างๆใน สพป.กาญจนบุรี เขต 2


  1. กลุ่มอำนวยการ [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  3. กลุ่มบริหารงานบุคคล [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  4. กลุ่มนโยบายและแผน [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  7. หน่วยตรวจสอบภายใน [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]
  8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

 

pr_kan2
pr
gallery
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์(2)

004 IMG 2588

อ่านเพิ่มเติม...
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดพิธีรับเครื่องราชอิสยาภรณ์(1)

200 IMG 2784

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ (ก.ต.ป.น.)

09 IMG 2516

อ่านเพิ่มเติม...
ออกตรวจงบประมาณวาตภัย ร.ร.บ้านนาใหม่

56 IMG 2492

อ่านเพิ่มเติม...
ออกตรวจงบประมาณวาตภัย ร.ร.บ้านหนองตายอด

03 IMG 2446

อ่านเพิ่มเติม...
ออกตรวจงบประมาณวาตภัย ร.ร.บ้านหนองนางเลิ้ง

34 IMG 2431

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th