adul
main menu

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สถิติใหม่

information
member

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบสำนักงานรัฐมนตรีประสาน ความร่วมมือในการเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ “ให้สมาชิกซึ่งชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๔๐ ปี ขึ้นไป หรือสมาชิกซึ่งส่งเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องจนอายุตัวมากกว่า ๗๕ ปี สามารถยื่นความจำนงด้วยความสมัครใจ งดส่งเงินสงเคราะห์รายศพได้ โดยจะเรียกเก็บจากกองทุนเพื่อทดรองจ่ายแทนสมาชิกไปก่อนและจะหักชดเชยเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม”

[ หนังสือราชการ ]

[ รายละเอียด ]

pr

tepe

service
raka
obec_new
hotnews
pracharathkan2
เมษายน 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
standard
webmaster
phone
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th