กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ
(Director)

: : ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน : :
- งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานช่วยอํานวยการ
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- งานยานพาหนะ
- งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานประสานงาน
- งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 Download : กลุ่มอำนวยการ (Director).pdf

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new