good
main menu
information
member

กลุ่มอำนวยการ
(Director)

: : ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน : :
- งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานช่วยอํานวยการ
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- งานยานพาหนะ
- งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- งานประสานงาน
- งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 Download : กลุ่มอำนวยการ (Director).pdf

pr

tepe

apichai
service
raka
obec_new
pracharathkan2
เมษายน 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
standard
hotnews
webmaster
phone
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th