adul
main menu

สถิติใหม่

information
member

...คูปองครู...
กำหนดประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference ในหัวข้อ “มอบนโยบายหลักสูตรคูปองครู” ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 โดยออกอากาศสดผ่าน 6 ช่องทาง คือ
1. VDO Conference
2. สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 14
3. สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel)
4. www.obectv.tv
5. www.youtube.com/obectvonline
6. www.facebook.com/obectvonline

ขออภัยในความไม่สะดวก

ด้วยวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ทาง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จะจัดกิจกรรมกีฬาสีของสำนักงาน เป็นเวลา 1 วัน จึงของดให้บริการในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรด้วยระบบเงินสด โดยจะเปิดให้บริการในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 

ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ปรับปรุงล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2560

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนวัดบ้ำนทวน

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนวัดทุ่งสมอ

สถานที่แข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อยู่ในลำดับที่ 37 จาก 225 เขตพื้นที่ ได้รับคะแนนผลการประเมินเป็น 90.09% จากปีที่ผ่านมาได้ 88.25 เพิ่มขึ้น 1.84% ทาง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

[ อ่านรายละเอียด ]

601108 01

ขอสรุปหัวข้อการรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ประจำวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ เป็นการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของแต่ละ สพท.และโรงเรียน โดยท่านนายกฯ พูดถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัด และการปลูกฝังนักเรียนให้อนุรักษ์วัฒนธรรม และการใช้ของส่วนรวม โดยดูว่ามีตัวชี้วัดหรือมาตราฐานใดที่เน้นในเรื่องนี้
2. การชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ท้องสนามหลวง โรงเรียนใดยังไม่ได้วางแผนการเดินทางมาเยี่ยมชม ให้รีบประสานกับ สพฐ. เพื่อจะได้อำนวยความสะดวกให้
3. "นัดนี้เพื่อน้อง" ตัวอย่างการจัดตลาดนัดให้นักเรียน สามารถนำสินค้าไปขาย เพื่อฝึกประสบการณ์ และหารายได้เสริม เปิดตลาดนัดขาย ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยท่านผู้ว่าฯ ให้การสนับสนุนโครงการ นับเป็นตัวอย่างที่ดี
4. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูหนาว (ภัยหนาว)การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูหนาว (ภัยหนาว) ในโรงเรียนห่างไกล ขาดแคลน โดย สพฐ.มีนโยบายจะตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว
5. การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.จะมีนโยบายลดภาระในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
6. การบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (มี2เรื่อง)
6.1 การรายงานข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 (DMC) ปีการศึกษา 2560 (งบรายหัว หรืองบอุดหนุน)จะต้องให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทำโดยระบบ DMC เมื่อเสร็จแล้ว 100 % จึงจะจัดงบเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนเสร็จตามเวลา
6.2 การรายงานข้อมูลนักเรียน ยืนยันข้อมูลนักเรียน 5 ภาคเรียน ของนักเรียนชั้น ม.6 หลังวันที่ 10 พฤศจิกายน (GPA) สพฐ.จะตัดยอดข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 5 ภาคเรียน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยผ่านระบบ School MIS
7. การให้ความรู้เกี่ยวกับ PISA 2018 (การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ)ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ มีการประเมิน 3 ปี/1ครั้ง ครั้งล่าสุดคือปี 2015 กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนโรงเรียนมัธยม อายุ 15 ปี
จะสุ่มจากโรงเรียน 300 แห่ง และสุ่มเลือกนักเรียนมาทำแบบทดสอบ ในปี 2561
8. โครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leanning โดยยึดหลักศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนในเขตภาคใต้เข้าร่วมโครงกรนี้ 168 โรงเรียน โดยมีทีมนิเทศก์จิตอาสาเป็นผู้บริหาร และครู ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 99 คน เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ ทำหน้าที่ ดูแล และเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ให้แก่นักเรียนในเขตภาคใต้
9. นวัตกรรมที่น่าสนใจการสอนภาษาไทยโดยใช้สีประจำอักษร ของโรงเรียนบ้านหนองแก สังกัด สพป.สะแก้ว เขต1 ถือเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ ทำให้เด็กๆสนใจ และเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

pr

tepe

service
raka
obec_new
hotnews
pracharathkan2
มีนาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
standard
webmaster
phone
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th