good
main menu
information
member

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
(financial and assets)

: : ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน : :
- งานบริหารการเงิน
- งานบริหารงานบัญชี
- งานบริหารงานพัสดุ
- งานบริหารงานสินทรัพย์
- ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Download : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (financial and assets).pdf

pr

tepe

service

รายงานงบทดลอง

raka
obec_new
hotnews
pracharathkan2
ตุลาคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
standard
webmaster
phone
admin

สำนัักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208

โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242

โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127

Copyright © 2017. www.kan2.go.th