main menu
group

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

โครงสร้างการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีสำนักงานเขต พ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่ง ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 8 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เป็น 7 กลุ่ม และเพื่อให้การปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนัก งานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มขึ้น

  1. กลุ่มอำนวยการ (Director) [ อ่านรายละเอียด ]
  2. กลุ่มนโยบายและแผน (Policies and plans) [ อ่านรายละเอียด ]
  3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promote education) [ อ่านรายละเอียด ]
  4. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (private education) [ อ่านรายละเอียด ]
  5. กลุ่มงานบริหารงานบุคล (Personnel) [ อ่านรายละเอียด ]
  6. กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ (financial and assets) [ อ่านรายละเอียด ]
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (Supervision and monitoring) [ อ่านรายละเอียด ]
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal_Audit) [ อ่านรายละเอียด ]

หน่วยตรวจสอบภายใน
(Internal_Audit)

: : ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน : :
- งานตรวจสอบภายใน
- งานบริหารการตรวจสอบ
- งานธุรการและสารสนเทศ

Download : หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal_Audit).pdf

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
(financial and assets)

: : ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน : :
- งานบริหารการเงิน
- งานบริหารงานบัญชี
- งานบริหารงานพัสดุ
- งานบริหารงานสินทรัพย์
- ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Download : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (financial and assets).pdf

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(Supervision and monitoring)

: : ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน : :
- งาน ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
- งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา
- งานปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้
รับมอบหมาย

Download : กลุ่มนิเทศ ติดตาม (Supervision and monitoring).pdf

กลุ่มงานบริหารงานบุคล
(Personnel)

: : ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน : :
- วางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
- สรรหา บรรจุตำแหน่ง ย้าย โอน และการออกจากราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
- พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
- ดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และการดำเนินคดีของรัฐ
- ปฏิบัติงานเลขานุการ อนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา
- ธุรการ

Download : กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel).pdf

pr_kan2
pr
gallery
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ซึ่งออกอากาศครั้งที่ 19/2561

01 IMG 4245

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเมตตาจิตต

15 IMG 2355

อ่านเพิ่มเติม...
นายปกรณ์ ม่วงเจริญ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านห้วยยาง

47 IMG 2327

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสันทนาการยามเช้า จังหวัดกาญจนบุรี

06 133319

อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online

02 IMG 2243

อ่านเพิ่มเติม...
ชนะเลิศแข่งขันกองเชียร์ งานกีฬา 5 เขต (ชุด15)

01 IMG 6102

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th