หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน
(Internal_Audit)

: : ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน : :
- งานตรวจสอบภายใน
- งานบริหารการตรวจสอบ
- งานธุรการและสารสนเทศ

Download : หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal_Audit).pdf