โครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 ปี 2563 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

pr 029

"เพชรเสมากาญจน์ 2 ปี 2563"

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีความตระหนักในการพัฒนา คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานเชิงประจักษ์และยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นสาขาต่างๆ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และธุรการโรงเรียน

สำหรับการดำเนินการโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จะดำเนินการเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 4 ประเภท ดังนี้
1.ผู้บริหารสถานศึกษา
2.ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.บุคลากรทางการศึกษา
4.ลูกจ้างประจำ และธุรการโรงเรียน

รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 รายการ เพื่อรับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่อไป

[ อ่านรายละเอียด/คู่มือโครงการเพชรเสมากาญจน์2 ] ไฟล์ PDF

[ อ่านรายละเอียด/คู่มือโครงการเพชรเสมากาญจน์2 ] ไฟล์ DOC

LOGO โครงการเพชรเสมาไฟล์JPG ]

[ LOGO โครงการเพชรเสมาไฟล์PNG ]