การกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1

การกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

[ ไตรมาสที่1 ]