การกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2

การกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

[ ไตรมาสที่2 ]