คู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

“แบบทดสอบคู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์”
แบบทดสอบออนไลน์ ฉบับที่ 19 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในหัวข้อ คู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทำผ่านได้รับเกียรติบัตรทาง e-mail ดังภาพ เชิญทำแบบทดสอบได้ที่ https://forms.gle/BjYvbF2JodeecMgKA

ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนรู้แบบไฟล์ PDF  ได้ที่ images/6300/6307/630730_04.pdf

19 1