ด่วน ตอบแบบสอบถามโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลง ทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้ส่งหนังสือขอให้ผู้ที่ได้รับงบประมาณตามโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลง ทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศตอบแบบสอบถามและรวบรวมจัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบ ภายในระดับกระทรวง ซึ่งให้สถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณดังกล่าวส่งแบบสอบถามให้หน่วยตรวจสอบภาย ใน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559

หนังสือแจ้งสถานศึกษา ]

[ แบบสอบถาม ]

หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ]

หนังสือจัดสรรจากเขต ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new