การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านท่ามะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ด้วยรูปแบบ CIPP Model ของนางสาวจิดาภา ใจห่อ

บทคัดย่อ การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านท่ามะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ด้วยรูปแบบ CIPP Model ของนางสาวจิดาภา  ใจห่อ

 

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านท่ามะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ด้วยรูปแบบ CIPP Model มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรียนบ้านท่ามะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามแบบจำลอง CIPP Model 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูโรงเรียนบ้านท่ามะกา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  และ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และคุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน  ครูผู้สอน จำนวน 27 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักเรียน      ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาอยู่โรงเรียนบ้านท่ามะกา จำนวน 246 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามและสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

[ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]

บทคัดย่อ
pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new