รร.บ้านห้วยยาง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้างส้วมแบบสพฐ.๔(ส้วม๔ ที่นั่ง)และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์กำรฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รร.บ้านห้วยยาง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างชุดก่อสร้างส้วมแบบสพฐ.๔(ส้วม๔ ที่นั่ง)และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์กำรฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[ รายละเอียดประกาศ ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new