ด่วน..แจ้งเลื่อนการประชุมปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปสู่การเชื่อมโยงกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

ด่วน..สพฐ.แจ้งเลื่อนประชุม 25-26 ตุลาคม นี้..
แจ้งเลื่อนการประชุมปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปสู่การเชื่อมโยงกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามหนังสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04018/2801 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 จากเดิมประชุมในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 สพฐ.แจ้งเลื่อนออกไป โดยยังไม่มีกำหนด ทั้งนี้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รอหนังสือราชการจาก สพฐ. แล้วจะแจ้งโรงเรียนตามระบบอีกครั้งหนึ่ง

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new