โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง

watpratandongrung 01

โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง

ที่อยู่ : หมู่ 10 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

โทรศัพท์ : 034643491

Fax : 034-643176


watpratandongrung

ผู้บริหาร : นายโชคชัย ฟักโต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 089-8922507

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา อ.ท่ามะกา ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

 1. โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
  นายสันทัด พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  081-7362798
 2. โรงเรียนบ้านหนองหิน
  (ว่าง)
 3. โรงเรียนบ้านเขาช่อง
  นายรัฐพล จงอริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาช่อง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8379049
 4. โรงเรียนวัดเขาใหญ่
  นายสฤษดิ์ กองสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาใหญ่
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-1629694
 5. โรงเรียนบ้านชายธูป
  (ว่าง)
 6. โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
  นางสาวบุญยืน วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาตะพั้น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 093-1242480
 7. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
  นายบรรจง ปิ่นปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-4369429
 8. โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
  นายนพพร ประเสริฐลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขมิ้น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9959349
 9. โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
  นายฉัตรชัย พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-3752558
 10. โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
  นางสาวทิพรัตน์ จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-5380578
 11. โรงเรียนวัดดอนชะเอม
  นายวิโรจน์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชะเอม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9423867
 12. โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
  นางสาววารุณี ตะโภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงวิทยา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9127576
 13. โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
  นายสมปอง ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8074565
 14. โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
  นางสาวอรอนงค์ ระงับพิศษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางกระต่าย
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-2581829
 15. โรงเรียนบ้านหนองตาคง
  นายเสน่ห์ น้ำประสานไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาคง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0974741
 16. โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  นายนคร มากมีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7034612
 17. โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
  นายปรีชา ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9428020
 18. โรงเรียนบ้านหนองลาน
  นายยุทธนา เหงี่ยมจุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-7751509
 19. โรงเรียนบ้านท่ามะกา
  นายอภิชาต แก่นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-4819290
 20. โรงเรียนวัดคร้อพนัน
  นางสุจิตรา มีจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคร้อพนัน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8801706
 21. โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
  นายโกวิท ทั่วจบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-8578716
 22. โรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
  นายวรเทพ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ'อุตสาหะวิทยาคาร'
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9423752
 23. โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
  นางภรภัทร อรุณแข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8366658
 24. โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
  นางปภาวริน เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-1765237
 25. โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
  นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8061921
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 26. โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
  นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 27. โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
  นายนภภูมิ พรมแดน ผู้อำนวยการโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง)
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8268455
 28. โรงเรียนวัดดงสัก
  นายธานินทร์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสัก
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-8003553
 29. โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
  นายโชคชัย ฟักโต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8922507
 30. โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
  นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1516596
 31. โรงเรียนบ้านดอนรัก
  นายเสนอ ลักษณุกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรัก
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0706033
 32. โรงเรียนบ้านหนองกรด
  นายบุญช่วย เสลาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรด
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8065516
 33. โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
  นายมะนู กาญจนพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 34. โรงเรียนวัดหนองโรง
  นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 087-1615891
 35. โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
  ประสาท สิงเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9417473
 36. โรงเรียนวัดสนามแย้
  นายชัยสิทธิ์ ตนเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามแย้
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8896519
 37. โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
  นางสาวสุภาพร พ่วงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขว้า
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9196906
 38. โรงเรียนวัดหนองพลับ
  นายสุชาติ เสนีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพลับ
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-1108394
 39. โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
  นายอำพร เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 40. โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
  นายอำนาจ คุ้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-9100848
 41. โรงเรียนวัดหนองลาน
  นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองลาน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-8548504
 42. โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
  นายวินัย สีบานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-0208851
 43. โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
  นายชุมพร เสนีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7050882
 44. โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
  นายชลิตร์ ตันเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7442043
 45. โรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
  นายไพโรจน์ กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว'ปุญสิริวิทยา'
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9433160
 46. โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
  นางสาวสุภัทรา พุทธคุณรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-3171549
 47. โรงเรียนประชาวิทยาคาร
  นายสงัด ไล่กระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาวิทยาคาร
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-7364471
 48. โรงเรียนบ้านแจงงาม
  (เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน)
 49. โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
  นายวินัย ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 082-2445435
 50. โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
  นายเสรี นาคนารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9959003
pr
raka
obec_new
ไม่มี ไอเฟรม (iFrame)
pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new