ขอเชิญสถานศึกษาส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.

ขอเชิญสถานศึกษาส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาที่สนใจจะส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ ขอให้ดำเนินการจัดส่งผลงานให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

[ อ่านรายละเอียด ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new