main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกาญจน์2 ตามเกณฑ์การประเมิน EB10- ITA Online 2561

[ อ่านรายละเอียด ]

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[ อ่านรายละเอียด ]

pr_kan2
pr
service
raka
nacc
hotnews
admin