คำสั่งแต่งตั้งมาตรการฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการกำกับ ติดตามฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามมาตรการให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย

[ รายละเอียดคำสั่ง ]

pr_2562
pr_kan2
pr
raka
gallery
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin