ประกาศคุณธรรมความโปรงใสฯ

ประกาศมาตรการให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

ประกาศมาตรการให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย

[ รายละเอียดคำสั่ง ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new