หน้าหลัก ITA สพป.กาญจนบุรี เขต 2

620709 01

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 O1 - โครงสร้างหน่วยงาน (ไปเมนูย่อย..คลิก

O2 - ข้อมูลผู้บริหาร (ไปเมนูย่อย..คลิก

O3 - อำนาจหน้าที่ (คลิก
O4 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (คลิก) บันทึกข้อความ
O5 - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน (คลิกบันทึกข้อความ 
O6 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ไปเมนูย่อย..คลิก
O7 - ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิก ) 
O8 - Q&A (คลิก
O9 - Social Network (ไปเมนูย่อย..คลิก
O10 - แผนดำเนินงานประจำปี (คลิก
O11 - รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (คลิก
O12 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (คลิก
O13 - คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน (ไปเมนูย่อย..คลิก ) 
O14 - คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ (ไปเมนูย่อย..คลิก
O15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.ภาพรวม (ไปเมนูย่อย..คลิก)  

O16 - รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ (คลิก) บันทึกข้อความ 
O17 - E-Service (ไปเมนูย่อย..คลิก
O18 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิก
O19 - รายานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (ไปเมนูย่อย..คลิก
O20 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิก
O21 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (คลิก
O22 - ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ไปเมนูย่อย..คลิก
O23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน (ไปเมนูย่อย..คลิก
O24 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (คลิก
O25 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก
O26 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ไปเมนูย่อย..คลิก
O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ไปเมนูย่อย..คลิก
O28 - รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี (ไปเมนูย่อย..คลิก
O29 - แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิก
O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน (คลิก
O31 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ประจำปี (คลิก
O32 - ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น (คลิก
O33 - การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม (ไปเมนูย่อย..คลิก)
O34 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (คลิก
O35 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (คลิก1) (คลิก2) บันทึกข้อความ  [ ภาคผนวก ]
O36 - การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี (ไปเมนูย่อย..คลิก
O37 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (คลิก)
O38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (คลิก) บันทึกข้อความ 
O39 - แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี (คลิก
O40 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริต รอบ 6 เดือน (คลิก
O41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (คลิก)
O42 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ คำสั่งมาตรการ สพป.กจ.2 (คลิก) ประกาศมาตรการ สพป.กจ.2 (คลิก)  บันทึกข้อความ 

O43 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม (คลิก
O44 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก
O45 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิก
O46 - มาตรการป้องกัน การรับสินบน (คลิก
O47 - มาตรป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (คลิก
O48 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพิจ (คลิก

pr_kan2
news
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin