งานวิจัยเขตพื้นที่

สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โครงการส่งดสริมงานวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562  และเอกสารอ้างอิง เรื่อง แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

[ บทสังเคราะห์ ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin