good
main menu
information
member

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบสำนักงานรัฐมนตรีประสาน ความร่วมมือในการเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ “ให้สมาชิกซึ่งชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๔๐ ปี ขึ้นไป หรือสมาชิกซึ่งส่งเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องจนอายุตัวมากกว่า ๗๕ ปี สามารถยื่นความจำนงด้วยความสมัครใจ งดส่งเงินสงเคราะห์รายศพได้ โดยจะเรียกเก็บจากกองทุนเพื่อทดรองจ่ายแทนสมาชิกไปก่อนและจะหักชดเชยเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม”

[ หนังสือราชการ ]

[ รายละเอียด ]

600105 01

กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการเปิดห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่ากับสากลสามารถเข้าร่วมแข่งขันกับนานาชาติได้และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนต่อไปนี้

1. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-611-786 โทรสาร 055-612-848
2.โรงเรียนสารคามพิทยาคม เลขที่ 1091 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-711585 โทรสาร 043-722400
3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เลขที่ 91 หมู่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ 075-640-522. โทรสาร 075-640-522
4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ -รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสมุทรสาคร หมู่ 6 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 034839201 โทรสาร 034845212 (รับสมัครเฉพาะฟุตบอลชาย)

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประกอบไปด้วย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา และแผนการเรียน ศิลป์ – กีฬา ชนิดกีฬา ฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนละไม่เกิน 80 คน เริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ี 14 - 22 มกราคม 2560 )

 

[ หนังสือราชการ ]

[ ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ]

[ ป้ายประกาศ ]

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างและข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษาให้ข้าราชการครูทราบ ประกอบการเขียนคำร้องขอย้ายประจำปี 2560

[ ปฏิทิน ]

[ ตำแหน่งรับย้าย ]

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 0213/4916 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แจ้งให้สถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณตามแผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ รายการก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 ตอบแบบสอบถามการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ รายการก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ และให้รวบรวมจัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เพื่อประมวลผลในภาพรวมของกระทรวง 

[ หนังสือราชการ ]

[ งบประมาณที่ได้รับ งปม.57-59 ]

[ แบบสอบถาม ]

pr

tepe

apichai
service
raka
obec_new
pracharathkan2
มกราคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
standard
hotnews
webmaster
phone
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th