เชิญโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ download คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน (ปรับปรุงใหม่) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2559 ได้ที่ http://academic.obec.go.th/web/node/460