รวมข่าวประชาสัมพันธ์

การสำรวจข้อมูลบุคลากรที่สมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร 1136/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และที่เพิ่มเติม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความจำเป็นต้องสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการแก้ปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอสำรวจความสมัครใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดดังแนบ สามารถยื่นแบบสำรวจฯ ได้ที่กลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ยื่นแบบสำรวจความสมัครใจ

[ รายละเอียด ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin