รวมข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

“แบบทดสอบคู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์”
แบบทดสอบออนไลน์ ฉบับที่ 19 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในหัวข้อ คู่มือการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทำผ่านได้รับเกียรติบัตรทาง e-mail ดังภาพ เชิญทำแบบทดสอบได้ที่ https://forms.gle/BjYvbF2JodeecMgKA

ดาวน์โหลดคู่มือการเรียนรู้แบบไฟล์ PDF  ได้ที่ images/6300/6307/630730_04.pdf

19 1

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new