ขอเชิญ download เอกสารที่ใช้ประกอบการอบรมเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียนไหนสนใจจะเอาไปใช้ในการพัฒนานักเรียนสามารถ download ได้เลย

[ ปกเอกสาร ]

[ เอกสารภาษาไทย ]

[ o_net1ภาษาอังกฤษ ]

[ o_net2ภาษาอังกฤษ ]

[ o_net3ภาษาอังกฤษ ]

[ pretestภาษาอังกฤษ ]

[ posttestภาษาอังกฤษ ]