รวมข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 0213/4916 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้แจ้งให้สถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณตามแผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ รายการก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 ตอบแบบสอบถามการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ รายการก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ และให้รวบรวมจัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เพื่อประมวลผลในภาพรวมของกระทรวง 

[ หนังสือราชการ ]

[ งบประมาณที่ได้รับ งปม.57-59 ]

[ แบบสอบถาม ]

pr_kan2
pr
raka
gallery
จัดทำหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษ

IMG 0148

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ

IMG 0146

อ่านเพิ่มเติม...
การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการรายงานสารเสพติด

IMG 0103

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

IMG 9996

อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินอาหารกลางวันที่วัดพังตรุ

IMG 9988

อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินอาหารกลางวันที่วัดใหม่เจริญผล

IMG 9946

อ่านเพิ่มเติม...
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 28/2562

620710 1 01

อ่านเพิ่มเติม...
ส่งรองคุณาพิชศน์ที่แม่ฮ่องสอน

IMG 8814

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin