รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ให้สมาชิกซึ่งชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๔๐ ปี ขึ้นไป หรือสมาชิกซึ่งส่งเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องจนอายุตัวมากกว่า ๗๕ ปี สามารถยื่นความจำนงด้วยความสมัครใจ งดส่งเงินสงเคราะห์รายศพได้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบสำนักงานรัฐมนตรีประสาน ความร่วมมือในการเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ “ให้สมาชิกซึ่งชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๔๐ ปี ขึ้นไป หรือสมาชิกซึ่งส่งเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องจนอายุตัวมากกว่า ๗๕ ปี สามารถยื่นความจำนงด้วยความสมัครใจ งดส่งเงินสงเคราะห์รายศพได้ โดยจะเรียกเก็บจากกองทุนเพื่อทดรองจ่ายแทนสมาชิกไปก่อนและจะหักชดเชยเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม”

[ หนังสือราชการ ]

[ รายละเอียด ]

pr_kan2
pr
raka
gallery
จัดทำหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษ

IMG 0148

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ

IMG 0146

อ่านเพิ่มเติม...
การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการรายงานสารเสพติด

IMG 0103

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

IMG 9996

อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินอาหารกลางวันที่วัดพังตรุ

IMG 9988

อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินอาหารกลางวันที่วัดใหม่เจริญผล

IMG 9946

อ่านเพิ่มเติม...
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 28/2562

620710 1 01

อ่านเพิ่มเติม...
ส่งรองคุณาพิชศน์ที่แม่ฮ่องสอน

IMG 8814

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin