สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดโครงการพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจอทัล ประเภท Live Video

[ อ่านรายละเอียดโครงการ ]