รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอสรุปหัวข้อการรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ประจำวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560

601108 01

ขอสรุปหัวข้อการรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ประจำวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้
1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ เป็นการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของแต่ละ สพท.และโรงเรียน โดยท่านนายกฯ พูดถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัด และการปลูกฝังนักเรียนให้อนุรักษ์วัฒนธรรม และการใช้ของส่วนรวม โดยดูว่ามีตัวชี้วัดหรือมาตราฐานใดที่เน้นในเรื่องนี้
2. การชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ท้องสนามหลวง โรงเรียนใดยังไม่ได้วางแผนการเดินทางมาเยี่ยมชม ให้รีบประสานกับ สพฐ. เพื่อจะได้อำนวยความสะดวกให้
3. "นัดนี้เพื่อน้อง" ตัวอย่างการจัดตลาดนัดให้นักเรียน สามารถนำสินค้าไปขาย เพื่อฝึกประสบการณ์ และหารายได้เสริม เปิดตลาดนัดขาย ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยท่านผู้ว่าฯ ให้การสนับสนุนโครงการ นับเป็นตัวอย่างที่ดี
4. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูหนาว (ภัยหนาว)การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูหนาว (ภัยหนาว) ในโรงเรียนห่างไกล ขาดแคลน โดย สพฐ.มีนโยบายจะตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว
5. การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.จะมีนโยบายลดภาระในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
6. การบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (มี2เรื่อง)
6.1 การรายงานข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 (DMC) ปีการศึกษา 2560 (งบรายหัว หรืองบอุดหนุน)จะต้องให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทำโดยระบบ DMC เมื่อเสร็จแล้ว 100 % จึงจะจัดงบเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนเสร็จตามเวลา
6.2 การรายงานข้อมูลนักเรียน ยืนยันข้อมูลนักเรียน 5 ภาคเรียน ของนักเรียนชั้น ม.6 หลังวันที่ 10 พฤศจิกายน (GPA) สพฐ.จะตัดยอดข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 5 ภาคเรียน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยผ่านระบบ School MIS
7. การให้ความรู้เกี่ยวกับ PISA 2018 (การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ)ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการ มีการประเมิน 3 ปี/1ครั้ง ครั้งล่าสุดคือปี 2015 กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนโรงเรียนมัธยม อายุ 15 ปี
จะสุ่มจากโรงเรียน 300 แห่ง และสุ่มเลือกนักเรียนมาทำแบบทดสอบ ในปี 2561
8. โครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leanning โดยยึดหลักศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนในเขตภาคใต้เข้าร่วมโครงกรนี้ 168 โรงเรียน โดยมีทีมนิเทศก์จิตอาสาเป็นผู้บริหาร และครู ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 99 คน เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ ทำหน้าที่ ดูแล และเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ให้แก่นักเรียนในเขตภาคใต้
9. นวัตกรรมที่น่าสนใจการสอนภาษาไทยโดยใช้สีประจำอักษร ของโรงเรียนบ้านหนองแก สังกัด สพป.สะแก้ว เขต1 ถือเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ ทำให้เด็กๆสนใจ และเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น