รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อยู่ในลำดับที่ 37 จาก 225 เขตพื้นที่ ได้รับคะแนนผลการประเมินเป็น 90.09% จากปีที่ผ่านมาได้ 88.25 เพิ่มขึ้น 1.84% ทาง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

[ อ่านรายละเอียด ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin