รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาปริ้นท์เอกสารไปใช้ในการทำประชาพิจารณ์ นโยบาย 12 ข้อ

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาปริ้นท์เอกสารไปใช้ในการทำประชาพิจารณ์ นโยบาย 12 ข้อ ในวันที่ 19 - 20 เมษายน 2561 ได้จากหนังสือในระบบ My Office Kan2 หรือที่

[ คู่มือการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ]

[ ร่างเครื่องมือ/เกณฑ์การประเมิน นโยบาย ]