รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ชี้แจงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

610504 05

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ชี้แจงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ที่
https://www.youtube.com/playlist…

วีดิทัศน์การชี้แจงตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกอบด้วย 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ที่มาของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร [ คลิกชม ]
ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร [ คลิกชม ]
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะการจัดรายวิชา [ คลิกชม ]
ตอนที่ 4 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําหรับผู้เรียนทั่วไป [ คลิกชม ]
ตอนที่ 5 การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําหรับผู้เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ [ คลิกชม ]

pr_kan2
pr
raka
gallery
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

IMG 1000

อ่านเพิ่มเติม...
จัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน

IMG 0850

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

IMG 0805

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมจับฉลากตัวแทนประเมิน

IMG 0784

อ่านเพิ่มเติม...
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

IMG 0650

อ่านเพิ่มเติม...
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

IMG 0486

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเตรียมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

IMG 0459

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมกรรมการประเมินเพชรเสมากาญจน์2

IMG 0429

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin