main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แจ้งขอให้คุณครูที่มีรายชื่อ ดังแนบ ทำเรื่องส่งใช้เงินยืมฯ และขอรับเงินที่ได้ยืมไว้ ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

[ รายชื่อ ]

pr_kan2
pr
service
raka
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th